หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใช้สำรับนักศึกษารหัส
ไฟล์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
55xxxxxxxx - 60xxxxxxxx
ไฟล์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
61xxxxxxxx - 62xxxxxxxx
ไฟล์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
62xxxxxxxx เป็นต้นไป
สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา(หลักสูตร 4 ปี)
ไฟล์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563
63xxxxxxxx เป็นต้นไป
ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา(หลักสูตร 4 ปี)
ไฟล์

**สำหรับนักศึกษารหัส 60
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
การประถมศึกษา
ไฟล์
ศิลปศึกษา
ไฟล์
พลศึกษา
ไฟล์
สุขศึกษา
ไฟล์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
ไฟล์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ไฟล์
จิตวิทยา
ไฟล์
ภาษาไทย
ไฟล์
ภาษาอังกฤษ
ไฟล์
คณิตศาสตร์
ไฟล์
เคมี
ไฟล์
ชีววิทยา
ไฟล์
ฟิสิกส์
ไฟล์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ไฟล์
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
ภาษาอังกฤษ
ไฟล์
ภาษาและวรรณคดีไทย
ไฟล์
ภาษามลายู
ไฟล์
ภาษาญี่ปุ่น
ไฟล์
ภาษาเกาหลี
ไฟล์
ภูมิศาสตร์
ไฟล์
ประวัติศาสตร์
ไฟล์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ไฟล์
พัฒนาสังคม
ไฟล์
ปรัชญาและศาสนา
ไฟล์
มลายูศึกษา
ไฟล์
สังคมสงเคราะห์
ไฟล์
บริหารธุรกิจ
ไฟล์
ภาษาและวรรณคดีจีน
ไฟล์
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
ไฟล์
ภาษายุโรป
ไฟล์
เศรษฐศาสตร์
ไฟล์
การจัดการสารสนเทศ
ไฟล์
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ไฟล์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ไฟล์
เทคโนโลยียาง
ไฟล์
เคมี-ชีววิทยา
ไฟล์
เคมีอุตสาหกรรม
ไฟล์
ฟิสิกส์
ไฟล์
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ไฟล์
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ไฟล์
วิทยาศาสตร์นิเทศ
ไฟล์
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
ไฟล์
เทคโนโลยีการประมง
ไฟล์
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
อิสลามศึกษา
ไฟล์
กฎหมายอิสลาม
ไฟล์
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
ไฟล์
อิสลามศึกษา (นานาชาติ)
ไฟล์
การสอนอิสลามศึกษา
ไฟล์
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ไฟล์
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ไฟล์
นิเทศศาสตร์
ไฟล์
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ไฟล์
ออกแบบแฟชั่นเเละเครื่องแต่งกาย
ไฟล์
ทัศนศิลป์
ไฟล์
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
การปกครองท้องถิ่น
ไฟล์
ไฟล์(วิชาโท)
การปกครอง
ไฟล์
ไฟล์(วิชาโท)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไฟล์
ไฟล์(วิชาโท)
นโยบายสาธารณะ
ไฟล์
ไฟล์(วิชาโท)
สาขาวิชา
ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรและแผน
วิชาโท
พยาบาลศาสตร์
ไฟล์