กำลังโหลด...

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินโครงการผู้สูงวัยสดใส หัวใจแข็งแกร่งระหว่าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบานา (ศพอส.ตำบลบานา) องค์การบริหารส่วนตำบลบานา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และสหกิจศึก ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล
 บันทึกข้อตกลงร่วมมือรหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด
 บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด
 บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันฮาลาล กับ สมาคมการค้าผู้ผลิต ผู้ส่งออก เอเชียตะวันออกกลาง
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันฮาลาล กับ สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน
 บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันฮาลาล กับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันฮาลาล กับศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ชุมชนหัวตลาด จังหวัดปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันฮาลาล กับ ชุมชนธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง)
 บันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่อาคารวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล (อก.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันฮาลาล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันฮาลาล กับ สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15จังหวัดภาคใต้
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยีบันรหว่าง สถาบันฮาลาล กับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการรหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย สถาบันฮาลาลกับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 การจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air , On line และ On Ground เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจังหวัดสงขลา กับ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิทยาการสื่อสาร
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่/ Digitor Thailand
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เกาะทะเลใต้ จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กับ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  Memorandum of agreement between faculty of education Prince of songkla university thailand and Faculty of education university negeri malang (UM) Indonesia (Faculty of education university negeri malang (UM) Indonesia)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (อัลอามีนเนอร์สเซอรี่ สายบุรี)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (บ้านอัลญันนะห์ เนอสเซอรี)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (โรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (สำนักเทศบาลตำบลรูสะมิแล)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลบานา)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับคณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะรัสศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จังหวัดปัตตานี)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (โรงแรมปาร์ค อินทาวน์)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท PATTANI BAZAAR)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท ซันโพรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท แฮส ออร์เดอร์ จำกัด)

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนระหว่าง แอมเนตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาและทดลองเชิงนโยบายเพื่อออกแบบกลไกการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. ระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะ (Digital Citizen Creative for Health)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาเขตปัตตานี
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
  ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (Universiti of Sumatera Utara (Indonesia))
  บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับคณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการรหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 บันทึกข้อตกงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยภูเก็ต
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รหว่าง มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยรังสิต
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
  international committee of the red cross general conditions for consulting contracts partnership contract (international committee of the red cross)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการรพหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์