กำลังโหลด...

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท แฮส ออร์เดอร์ จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท ซันโพรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (บริษัท PATTANI BAZAAR)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (โรงแรมปาร์ค อินทาวน์)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา (องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จังหวัดปัตตานี)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะรัสศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
 หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับคณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลบานา)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (สำนักเทศบาลตำบลรูสะมิแล)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (โรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (บ้านอัลญันนะห์ เนอสเซอรี)
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (อัลอามีนเนอร์สเซอรี่ สายบุรี)
 Memorandum of agreement between faculty of education Prince of songkla university thailand and Faculty of education university negeri malang (UM) Indonesia (Faculty of education university negeri malang (UM) Indonesia)

 บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับคณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
 ข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปี 2554-2564 (Universiti of Sumatera Utara (Indonesia))
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาเขตปัตตานี