กำลังโหลด...

บุคลากร
ซาฟีนี ลาเต๊ะ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้

งานพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
: safeenee.l@psu.ac.th   : 5172


ฐิติกานต์ ทัพภะ
นักวิชาการอุดมศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร
non degree
ระบบ course spec
: titikarn.t@psu.ac.th   : 5182


นริศรา สาแล
นักวิชาการอุดมศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประเมินการสอน
: narissara.sa@psu.ac.th   : 5183

เจะมายะ เจะดือราแม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ


งานพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
: chemayah.c@psu.ac.th   : 5185

มุณา เจะมะ
นักวิชาการอุดมศึกษา


งานพัฒนาอาจารย์ งานพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
: muna.c@psu.ac.th   : 5176

แวฟารีดา เจะลี
นักวิชาการศึกษา

งานสหกิจศึกษา/ CWIE
คู่มือการศึกษา ระบบร้องเรียน
: waefarida.c@psu.ac.th   : 5174

อมร รัตนกาญจน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


เลขานุการ
: amorn.ra@psu.ac.th   : 5810
โครงการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กัสมา มะหมัด
นักวิชาการศึกษา: kassama.ma@psu.ac.th   : 5166