กำลังโหลด...

กิจกรรม/โครงการ


โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด รูปแบบ ผลการดำเนินงาน
กยพ.10 รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
-Module 1: หัวข้อ “บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี” 3 พฤศจิกายน 2566 Onsite กยพ.10 รายชื่อ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด รูปแบบ ผลการดำเนินงาน
กยพ.10 รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ
-กิจกรรมที่ 1 : การให้คำปรึกษาอาจารย์แบบ Private เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะ PSU-TPSF ด้านการสอน ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
พ.ค. 66
Private onsite กยพ.10 รายชื่อ
-กิจกรรมที่ 2 : ปฐมนิเทศ PSU-TPSF เกณฑ์ใหม่ 17 ธ.ค. 65 Onsite กยพ.10 รายชื่อ
-กิจกรรมที่ 3 : Following up PSU-TPSF 3 ก.พ. 66 Onsite กยพ.10 รายชื่อ
-กิจกรรมที่ 4 : นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน 31 มี.ค. 66 Onsite กยพ.10 รายชื่อ
โครงการ Intensive Course สำหรับอาจารย์มืออาชีพ
-กิจกรรมที่ 1 : Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback 27-28 เม.ย. 66 Onsite กยพ.10 รายชื่อ
-กิจกรรมที่ 2 : Monitoring and Program Evaluation 1 มิ.ย. 66/td> Onsite กยพ.10 รายชื่อ
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา The Best Advisor
-กิจกรรมที่ 1 : บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคปัจจุบัน 24 มิ.ย. 66 Onsite กยพ.10 รายชื่อ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด รูปแบบ ผลการดำเนินงาน

24 พ.ย. 64

ออนไลน์

23-24 พ.ค. 65

ออนไซต์

27 พ.ค. 65

ออนไซต์

30 พ.ค. 65

ออนไซต์

30 พ.ค. 65

ออนไซต์

29 ส.ค. 65

13 ก.ย. 65

21 ก.ย. 65

ก.ย. 65

ออนไซต์
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด รูปแบบ

อบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”

9 เม.ย. 64

ออนไซต์

โครงการ English Refreshment: Listening & Speaking

19 เม.ย. ถึง 4 พ.ค. 64

ออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอน” รุ่นที่ 1 (Beginner)

20 พ.ค. 64

ออนไซต์ ออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอน” รุ่นที่ 2 (Advance)

27 พ.ค. 64

ออนไซต์ ออนไลน์

อบรมหัวข้อ “การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Shotcut”

8 มิ.ย. 64

ออนไลน์

ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง (Workshop จาก มคอ.3 สู่แผนการสอน)

9 มิ.ย. 64

ออนไซต์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3 (Beginner)

10 มิ.ย. 64

ออนไซต์ ออนไลน์

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับจากอาจารย์พี่เลี้ยง

11 มิ.ย. 64

ออนไซต์

อบรมหัวข้อ “การทำวิจัยในชั้นเรียน”

14 มิ.ย. 64

ออนไซต์

อบรมหัวข้อ “การสร้างสื่อการสอน Animation ด้วย Microsoft PowerPoint”

15 มิ.ย. 64

ออนไซต์ ออนไลน์

อบรมหัวข้อ “การออกแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์” รุ่นที่ 1

16 มิ.ย. 64

อบรม Training Course: จากปรัชญาสู่การออกแบบการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

17 มิ.ย. 64

ออนไซต์ ออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอน” รุ่นที่ 4 (Advance)

17 มิ.ย. 64

ออนไซต์ ออนไลน์

กิจกรรม Follow Up ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์รุ่นน้องและอาจารย์รุ่นพี่) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนแผนการสอน”

28 ก.ค. 64

ออนไซต์

กิจกรรม Follow Up ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์รุ่นพี่)

31 ก.ค. 64

ออนไซต์ออนไลน์

อบรม หัวข้อ “การออกแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์” รุ่นที่ 2

11 ส.ค. 64

ออนไลน์

ติดตามผลการดำเนินงาน (Follow up ครั้งที่ 2)

25 ส.ค 64

ออนไซต์ ออนไลน์

อบรม หัวข้อ “กิจกรรมทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

“UKPSF & PSU-TPSF”

1 ก.ย. 64

ออนไลน์

อบรม หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

"การพัฒนาอาจารย์ในโปรแกรม Stanford University's innovative teaching scholars”

8 ก.ย. 64

ออนไลน์

Workshop การเขียน Manuscript (ก้าวแรกของการนำเสนอผลงาน)

15 ก.ย. 64

ออนไซต์ ออนไลน์