กำลังโหลด...

หลักสูตร

  มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
  มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
  หนังสือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา)
  ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013)
  แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ พ.ศ. 2565
  แนวปฏิบัติกรณีอาจารย์พิเศษ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  มติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทบทวนการเขียนคำอธิบายรายวิชา/ชุดวิชาตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)
  อว.ตอบข้อหารือแนวปฏิบัติในการนับจำนวนปีเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
  อว.ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ.ของหลักสูตร
  การขออนุมัติในหลักการการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  แนวปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิต
  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU)
  แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
  การกำหนดให้มี Partners/Stakeholders มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL)

  มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
  เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online (CHECO)
  ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ตามระบบ CHECO
  การเขียนอ้างอิงแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
  ความหมายและนิยามผลงานทางวิชาการในระบบ HRMIS
  อว.ตอบข้อหารือเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว
  การอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual of the American Phychological Association” (7th Edition)