กำลังโหลด...

คู่มือการศึกษา


ระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | Bachelor of Education Program in Science-Mathematics Learning Management
         วิชาเอกคณิตศาสตร์  | Mathematics
         วิชาเอกเคมี  | Chemistry
         วิชาเอกชีววิทยา  | Biology
         วิชาเอกฟิสิกส์  | Physics
         วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  | General Science
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา | Bachelor of Education Program in Language Teaching
         วิชาเอกภาษาไทย  | Thai Language
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | English
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา | Bachelor of Education Program in Educational Digital Technology and Communications
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชาเอกการประถมศึกษา  | Elementary Education
         วิชาเอกศิลปศึกษา  | Art Education
         วิชาเอกพลศึกษา  | Physical Education
         วิชาเอกสุขศึกษา  | Health Education
         วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  | Educational Psychology and Guidance
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluation
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | Bachelor of Education Program in Education
         วิชาเอกสังคมศึกษา  | Social Studies
         วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  | Early Childhood Education
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก | Bachelor of Science Program in Clinical Psychology

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | Bachelor of Arts Program in Information Management
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | Bachelor of Arts Program in History
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | Bachelor of Arts Program in Art of Thinking for Human Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | Bachelor of Arts Program in Social Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | Bachelor of Arts Program in Korean
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | Bachelor of Arts Program in Chinese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | Bachelor of Arts Program in Japanese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literature
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา | Bachelor of Arts Program in Malay Language and Malay Studies
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | Bachelor of Arts Program in Arabic for Business
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | Bachelor of Arts Program in English
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล | Bachelor of Arts Program in European Languages for International Communication
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | Bachelor of Economics Program in Entrepreneurial Economics
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | Bachelor of Business Administration Program
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | Bachelor of Science Program in Geography
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Social Work Program

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer Science
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว | Bachelor of Science Program in Green Industrial Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | Bachelor of Science Program in Fishery Technology and Innovation
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | Bachelor of Science Program in Rubber Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | Bachelor of Science Program in Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | Bachelor of Education Program in Science-Mathematics Learning Management
         วิชาเอกคณิตศาสตร์  | Mathematics
         วิชาเอกเคมี  | Chemistry
         วิชาเอกชีววิทยา  | Biology
         วิชาเอกฟิสิกส์  | Physics
         วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  | General Science
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา | Bachelor of Education Program in Language Teaching
         วิชาเอกภาษาไทย  | Thai Language
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | English
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา | Bachelor of Education Program in Educational Digital Technology and Communications
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชาเอกการประถมศึกษา  | Elementary Education
         วิชาเอกศิลปศึกษา  | Art Education
         วิชาเอกพลศึกษา  | Physical Education
         วิชาเอกสุขศึกษา  | Health Education
         วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  | Educational Psychology and Guidance
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluation
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | Bachelor of Education Program in Education
         วิชาเอกสังคมศึกษา  | Social Studies
         วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  | Early Childhood Education
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก | Bachelor of Science Program in Clinical Psychology

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | Bachelor of Arts Program in Information Management
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | Bachelor of Arts Program in History
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | Bachelor of Arts Program in Art of Thinking for Human Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | Bachelor of Arts Program in Social Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | Bachelor of Arts Program in Korean
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | Bachelor of Arts Program in Chinese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | Bachelor of Arts Program in Japanese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literature
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา | Bachelor of Arts Program in Malay Language and Malay Studies
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | Bachelor of Arts Program in Arabic for Business
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | Bachelor of Arts Program in English
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล | Bachelor of Arts Program in European Languages for International Communication
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | Bachelor of Economics Program in Entrepreneurial Economics
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | Bachelor of Business Administration Program
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | Bachelor of Science Program in Geography
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Social Work Program

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer Science
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว | Bachelor of Science Program in Green Industrial Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | Bachelor of Science Program in Fishery Technology and Innovation
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | Bachelor of Science Program in Rubber Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | Bachelor of Science Program in Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Science in Education Program
         วิชาเอกคณิตศาสตร์  | Mathematics
         วิชาเอกเคมี  | Chemistry
         วิชาเอกชีววิทยา  | Biology
         วิชาเอกฟิสิกส์  | Physics
         วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  | General Science
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Arts in Education Program
         วิชาเอกภาษาไทย  | Thai Language
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | English
         วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา  | Educational Digital Technology
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชาเอกการประถมศึกษา  | Elementary Education
         วิชาเอกศิลปศึกษา  | Art Education
         วิชาเอกพลศึกษา  | Physical Education
         วิชาเอกสุขศึกษา  | Health Education
         วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  | Educational Psychology and Guidance
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluation
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | Bachelor of Education Program in Education
         วิชาเอกสังคมศึกษา  | Social Studies
         วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  | Early Childhood Education
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก | Bachelor of Science Program in Clinical Psychology

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | Bachelor of Arts Program in Information Management
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | Bachelor of Arts Program in History
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | Bachelor of Arts Program in Art of Thinking for Human Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | Bachelor of Arts Program in Social Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | Bachelor of Arts Program in Korean
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | Bachelor of Arts Program in Chinese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | Bachelor of Arts Program in Japanese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literature
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา | Bachelor of Arts Program in Malay Language and Malay Studies
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | Bachelor of Arts Program in Arabic for Business
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | Bachelor of Arts Program in English
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสาร | Bachelor of Arts Program in European Languages for International
         วิชาเอกภาษาเยอรมัน  | German
         วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  | French
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | Bachelor of Economics Program in Entrepreneurial Economics
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | Bachelor of Business Administration Program
         วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์  | Human Resources Management
         วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ  | Entrepreneurship
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | Bachelor of Science Program in Geography
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Social Work Program

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer Science
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว | Bachelor of Science Program in Green Industrial Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  | Plant Production Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  | Animal Production Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | Bachelor of Science Program in Fishery Technology and Innovation
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | Bachelor of Science Program in Rubber Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | Bachelor of Science Program in Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Science in Education Program
         วิชาเอกคณิตศาสตร์  | Mathematics
         วิชาเอกเคมี  | Chemistry
         วิชาเอกชีววิทยา  | Biology
         วิชาเอกฟิสิกส์  | Physics
         วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  | General Science
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Arts in Education Program
         วิชาเอกภาษาไทย  | Thai Language
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | English
         วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา  | Educational Digital Technology
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชาเอกการประถมศึกษา  | Elementary Education
         วิชาเอกศิลปศึกษา  | Art Education
         วิชาเอกพลศึกษา  | Physical Education
         วิชาเอกสุขศึกษา  | Health Education
         วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  | Educational Psychology and Guidance
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluation
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | Bachelor of Education Program in Education
         วิชาเอกสังคมศึกษา  | Social Studies
         วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  | Early Childhood Education
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก | Bachelor of Science Program in Clinical Psychology

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | Bachelor of Arts Program in Information Management
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | Bachelor of Arts Program in History
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | Bachelor of Arts Program in Art of Thinking for Human Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | Bachelor of Arts Program in Social Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | Bachelor of Arts Program in Korean
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | Bachelor of Arts Program in Chinese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | Bachelor of Arts Program in Japanese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literature
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู | Bachelor of Arts Program in Malay Language
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา | Bachelor of Arts Program in Malay Studies
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | Bachelor of Arts Program in Arabic for Business
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | Bachelor of Arts Program in English
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสาร | Bachelor of Arts Program in European Languages for International
         วิชาเอกภาษาเยอรมัน  | German
         วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  | French
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | Bachelor of Economics Program in Entrepreneurial Economics
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | Bachelor of Business Administration Program
         วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์  | Human Resources Management
         วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ  | Entrepreneurship
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | Bachelor of Science Program in Geography
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Social Work Program

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer Science
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  | Plant Production Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  | Animal Production Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง | Bachelor of Science Program in Fishery Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | Bachelor of Science Program in Rubber Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | Bachelor of Science Program in Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Science in Education Program
         วิชาเอกคณิตศาสตร์  | Mathematics
         วิชาเอกเคมี  | Chemistry
         วิชาเอกชีววิทยา  | Biology
         วิชาเอกฟิสิกส์  | Physics
         วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  | General Science
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Arts in Education Program
         วิชาเอกภาษาไทย  | Thai Language
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | English
         วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา  | Educational Digital Technology
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชาเอกการประถมศึกษา  | Elementary Education
         วิชาเอกศิลปศึกษา  | Art Education
         วิชาเอกพลศึกษา  | Physical Education
         วิชาเอกสุขศึกษา  | Health Education
         วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  | Educational Psychology and Guidance
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluation

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | Bachelor of Arts Program in Information Management
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | Bachelor of Arts Program in History
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | Bachelor of Arts Program in Phylosophy and Religions
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | Bachelor of Arts Program in Social Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | Bachelor of Arts Program in Korean
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | Bachelor of Arts Program in Chinese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | Bachelor of Arts Program in Japanese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literature
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู | Bachelor of Arts Program in Malay Language
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา | Bachelor of Arts Program in Malay Studies
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ | Bachelor of Arts Program in Arabic Language and Business Arabic
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | Bachelor of Arts Program in English
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสาร | Bachelor of Arts Program in European Languages for International
         วิชาเอกภาษาเยอรมัน  | German
         วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  | French
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Economics Program
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | Bachelor of Business Administration Program
         วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์  | Human Resources Management
         วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ  | Entrepreneurship
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | Bachelor of Science Program in Geography
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Social Work Program

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  | Plant Production Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  | Animal Production Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง | Bachelor of Science Program in Fishery Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | Bachelor of Science Program in Rubber Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | Bachelor of Science Program in Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Science in Education Program
         วิชาเอกคณิตศาสตร์  | Mathematics
         วิชาเอกเคมี  | Chemistry
         วิชาเอกชีววิทยา  | Biology
         วิชาเอกฟิสิกส์  | Physics
         วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  | General Science
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) | Bachelor of Arts in Education Program
         วิชาเอกภาษาไทย  | Thai Language
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | English
         วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา  | Educational Digital Technology
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชาเอกการประถมศึกษา  | Elementary Education
         วิชาเอกศิลปศึกษา  | Art Education
         วิชาเอกพลศึกษา  | Physical Education
         วิชาเอกสุขศึกษา  | Health Education
         วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  | Educational Psychology and Guidance
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluation

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | Bachelor of Arts Program in Information Management
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | Bachelor of Arts Program in History
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | Bachelor of Arts Program in Phylosophy and Religions
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | Bachelor of Arts Program in Social Development
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | Bachelor of Arts Program in Korean
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | Bachelor of Arts Program in Chinese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | Bachelor of Arts Program in Japanese
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literature
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู | Bachelor of Arts Program in Malay Language
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา | Bachelor of Arts Program in Malay Studies
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ | Bachelor of Arts Program in Arabic Language and Business Arabic
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | Bachelor of Arts Program in English
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
         วิชาเอกสังคมวิทยา  | Sociology
         วิชาเอกมานุษยวิทยา  | Anthropology
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสาร | Bachelor of Arts Program in European Languages for International
         วิชาเอกภาษาเยอรมัน  | German
         วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  | French
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Economics Program
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | Bachelor of Business Administration Program
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | Bachelor of Science Program in Geography
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Social Work Program

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  | Plant Production Technology
         วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  | Animal Production Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง | Bachelor of Science Program in Fishery Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | Bachelor of Science Program in Rubber Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | Bachelor of Science Program in Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics


ระดับบัณฑิตศึกษา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | Doctor of Philosophy Program in Polymer Technology
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | Doctor of Science Program in Research Methodology and Data Analytics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | Master of Science Program in Polymer Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | Master of Science Program in Applied Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | Master of Science Program in Research Methodology and Data Analytics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม | Master of Science Program in Innovative Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ | Master of science Program in Application Mathematics and Innovation in Mathematics Teaching
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | Master of Science Program in Applied Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | Master of Science Program in Applied Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง | Master of Science Program in Fishery Science and Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร| Master of Science Program in Agricultural Science and Technology

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | Doctor of Philosophy Program in Polymer Technology
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | Doctor of Science Program in Research Methodology and Data Analytics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | Master of Science Program in Polymer Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | Master of Science Program in Applied Physics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | Master of Science Program in Research Methodology and Data Analytics
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม | Master of Science Program in Innovative Food Science and Nutrition
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ | Master of science Program in Application Mathematics and Innovation in Mathematics Teaching
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | Master of Science Program in Applied Chemistry
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | Master of Science Program in Applied Biology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง | Master of Science Program in Fishery Science and Technology
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร| Master of Science Program in Agricultural Science and Technology