กำลังโหลด...

กิจกรรม


โครงการ/กิจกรรมงานสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด รูปแบบ ไฟล์กิจกรรม

โครงการสร้างความร่วมมือและเยี่ยมสถานประกอบการ ประจำปี 2566

20-22 กันยายน 2566

onsite
โครงการ/กิจกรรมงานสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด รูปแบบ ไฟล์กิจกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หัวข้อ "การเขียน Resume และ Portfolio"

19 มกราคม 2565

ออนไลน์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

26 มกราคม 2565

ออนไลน์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หัวข้อ "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการทำงาน"

9 กุมภาพันธ์ 2565

ออนไลน์

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2565

18 มีนาคม 2565

ออนไลน์