กำลังโหลด...

คุณสมบัติของผู้รับการประเมิน

ต้องปฎิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่งติดต่อสอบถามเรื่อง PSU-TPSF คุณกัสมา มะหมัด โทรศัพท์: 064-6952922 ภายใน 5166 E-mail: kassama.ma@psu.ac.th