กำลังโหลด...

รายวิชาที่มีการปรับย่อย


001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King's Philosophy and Sustainable Development
2((2)-0-4) หน่วยกิต
ปรับชื่อเป็น
001-102 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Development Goals
2((2)-0-4) หน่วยกิต
มติสภามหาวิทยาลัยฯ